Image
เหรียญเงิน / ดีมาก

6 ผู้เข้าชม

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด้านการพัฒนาทักษะการคิดเชิงตรรกะ เรื่องขั้นตอนการ แก้ไขปัญหา (Algorithm) วิชาการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด โดยการจัดการ เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ร่วมกับเทคโนโลยีดิจิทัล
ประเภท :
ประเภทที่ 1 วิจัยชั้นเรียน
เจ้าของผลงาน :

นายศุภกร พึ่งบุญ

แผนก :
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
ปีที่เผยแพร่ :
2563
รายละเอียด :
วิดีโอนำเสนอ: