Image
โล่ยอดเยี่ยม

45 ผู้เข้าชม

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องขั้นตอนการแก้ไขปัญหา (Algorithm) วิชาหลักการเขียนโปรแกรม โดยใช้การจัดการเรียนรู้รูปแบบ SSCS
ประเภท :
ประเภทที่ 1 วิจัยชั้นเรียน
เจ้าของผลงาน :

นายศุภกร พึ่งบุญ

แผนก :
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
ปีที่เผยแพร่ :
2564
รายละเอียด :
วิดีโอนำเสนอ: