Image

1 ผู้เข้าชม

ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์สำนักงานของวิทยาลัยเทคโนโลยี กรุงธนเชียงราย ไทย - เยอรมัน
ประเภท :
โครงการ/โครงงาน
เจ้าของผลงาน :

นายวีระชัย รุ่งโรจน์ประชาชื่น

นายอกนิษฐ์ สิทธิราช

นายณัฐวัฒน์ สุทธิกุลเจริญ

แผนก :
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา :
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปีที่เผยแพร่ :
2565
รายละเอียด :