Image

0 ผู้เข้าชม

ระบบยืม - คืน อุปกรณกีฬา ของวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ไทย - เยอรมัน ผ่าน WIFI Web Server
ประเภท :
โครงการ/โครงงาน
เจ้าของผลงาน :

นายนฤสรณ์ แซ่ลี

นายชาญเดช สมศักดิ์ศรี

นายศุภกิตติ์ คนล่ำ

แผนก :
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา :
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปีที่เผยแพร่ :
2565
รายละเอียด :