Image

1 ผู้เข้าชม

ระบบรับเครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์การเรียนของวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ไทย - เยอรมัน
ประเภท :
โครงการ/โครงงาน
เจ้าของผลงาน :

นายวรเมธ วาสีอนุรักษ์

นายทินพัฒน์ คำภีระกิจ

นางสาวกัญญารัตน์ หายทุกข์

แผนก :
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา :
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปีที่เผยแพร่ :
2565
รายละเอียด :