Image

30 ผู้เข้าชม

ปัญหาและความพึงพอใจของนักศึกษาการเรียนรายวิชาการบัญชีเบื้องต้นของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑ แผนกพาณิชยกรรม ภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ประเภท :
โครงการ/โครงงาน
เจ้าของผลงาน :

นางสาวฌัฐธิดา คีรีแก้ว

แผนก :
การบัญชี
สาขาวิชา :
การบัญชี
ปีที่เผยแพร่ :
2564
รายละเอียด :